Decyzja podatkowa to oficjalne postanowienie organu podatkowego, które określa wysokość należnego podatku, kar i odsetek od zaległości podatkowych lub inne przepisy podatkowe dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub prawnej. Decyzja ta może zostać wydana na podstawie przepisów podatkowych, gdy organ podatkowy stwierdza naruszenie przez podatnika przepisów podatkowych lub w innych przypadkach przewidzianych w ustawie podatkowej.

Decyzja podatkowa jest zazwyczaj pisemna i musi być uzasadniona, co oznacza, że organ podatkowy musi przedstawić powody, dla których podatnikowi została nałożona określona kwota podatku, kary lub odsetek. W przypadku decyzji podatkowej podatnik ma prawo do wniesienia odwołania do organu wyższej instancji, a następnie do sądu administracyjnego, jeśli nie zgadza się z treścią decyzji podatkowej.

Decyzja podatkowa jest ważna dokumentem w procesie rozliczania podatków, ponieważ stanowi formalne potwierdzenie kwoty należnego podatku i zobowiązania podatkowego. Otrzymanie decyzji podatkowej może wymagać od podatnika dokładnego przeglądu i porównania wszystkich dokumentów, jakie złożył w zeznaniach podatkowych lub w innych dokumentach dotyczących podatków, w celu upewnienia się, że decyzja podatkowa jest poprawna i zgodna z prawem.