Churn rate to wskaźnik, który określa procentową liczbę klientów lub użytkowników, którzy przestali korzystać z produktu lub usługi w określonym czasie. Innymi słowy, churn rate to miara utraty klientów lub użytkowników przez firmę w ciągu danego okresu.

Churn rate jest szczególnie ważny dla firm działających w modelu biznesowym opartym na subskrypcjach lub abonamentach, ponieważ przewidywanie i minimalizowanie liczby klientów, którzy rezygnują z usługi, jest kluczowe dla utrzymania stabilnych przychodów i zysków.

Do wyliczenia churn rate, należy podzielić liczbę klientów, którzy przestali korzystać z produktu lub usługi przez określony okres czasu, przez całkowitą liczbę klientów, którzy korzystali z produktu lub usługi w tym samym okresie. Wynik mnożymy przez 100% i otrzymujemy churn rate jako procentowy wskaźnik.

Churn rate jest jednym z najważniejszych wskaźników w analizie działań marketingowych i strategii biznesowych, ponieważ pozwala na ocenę skuteczności działań marketingowych oraz jakości produktu lub usługi, a także na określenie przyczyn, dla których klienci decydują się na rezygnację z usługi i podejmowanie działań w celu zminimalizowania liczby odchodzących klientów.