Abolicja podatkowa to forma umorzenia zobowiązań podatkowych lub innych należności publicznoprawnych przez organ podatkowy. Abolicja może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy czy też opłaty skarbowe.

Abolicja podatkowa może być stosowana w określonych sytuacjach, na przykład gdy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia mu uregulowanie zobowiązań podatkowych lub gdy organ podatkowy popełnił błąd, który spowodował niewłaściwe naliczenie zobowiązań.

Abolicja podatkowa może przybrać różne formy, na przykład może dotyczyć całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązań podatkowych, zawieszenia terminu płatności zobowiązań lub też udzielenia ulgi w opłacie. Organ podatkowy może udzielić abolicji na wniosek podatnika lub też działać z własnej inicjatywy.

Warto zaznaczyć, że abolicja podatkowa nie jest zawsze możliwa do uzyskania i zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku. Podatnik powinien skonsultować swoją sytuację z doradcą podatkowym lub adwokatem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat abolicji podatkowej i jej zastosowania w jego przypadku.