Służebność to prawo, które przysługuje właścicielowi nieruchomości (najczęściej gruntowej) do korzystania z niej w określony sposób, pomimo że nieruchomość ta jest w posiadaniu innej osoby. Innymi słowy, jest to ograniczone prawo rzeczowe, które daje uprawnionemu prawo korzystania z nieruchomości w określony sposób, ale bez prawa własności.

Przykładem służebności może być np. prawo przejścia przez cudzą nieruchomość, które przysługuje właścicielowi sąsiedniej nieruchomości, aby dostać się do swojej posesji. Innym przykładem może być służebność przesyłu, która polega na prawie przeprowadzenia przewodów, kabli, rur itp. przez nieruchomość innej osoby.

Służebność może być ustanowiona przez umowę między właścicielami nieruchomości lub na mocy decyzji administracyjnej. W każdym przypadku służebność musi być zapisana w aktach prawnych i wpisana do ksiąg wieczystych, aby była wiążąca dla każdej strony i osób trzecich.