BEP to skrót oznaczający punkt rentowności (ang. break-even point), czyli poziom sprzedaży, przy którym koszty i przychody są równe, a firma nie osiąga ani zysków, ani strat. Innymi słowy, jest to moment, w którym firma wychodzi na zero.

BEP jest ważnym pojęciem w zarządzaniu finansami firmy, ponieważ pozwala określić minimalną ilość produktów lub usług, które firma musi sprzedać, aby przynajmniej zwrócić poniesione koszty. Po przekroczeniu BEP, każda dodatkowa sprzedana jednostka przynosi firmie zysk.

BEP jest zwykle wyznaczany na podstawie kosztów stałych i zmiennych. Koszty stałe, takie jak wynagrodzenia pracowników czy koszty najmu, nie zależą od poziomu produkcji i sprzedaży, natomiast koszty zmienne, takie jak koszty surowców lub energii, zmieniają się wraz z poziomem produkcji i sprzedaży. Im wyższe są koszty stałe, tym wyższy musi być poziom sprzedaży, aby firma osiągnęła BEP.

Wyznaczenie BEP jest przydatne nie tylko dla określenia minimalnego poziomu sprzedaży, ale także dla planowania strategii biznesowej, budżetowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.