Wpłaty z tytułu akcyzy w obrocie krajowym oraz akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego to rodzaje podatków akcyzowych, które są pobierane w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Podatek akcyzowy jest to podatek pobierany od wyrobów i towarów, które są uznawane za szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, takich jak alkohol, papierosy, paliwa czy energia elektryczna wyprodukowana z paliw kopalnych. W przypadku akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, podatek ten jest pobierany od towarów, które są nabyte przez podmioty gospodarcze z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przewożone na terytorium Polski.

Wpłaty z tytułu akcyzy w obrocie krajowym są pobierane przez organy państwowe w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu na terytorium Polski, natomiast akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego jest pobierana przez organy celne w momencie odprawy celnej na granicy państwowej.

Wysokość podatku akcyzowego jest zwykle uzależniona od rodzaju towaru, jego ilości i wartości. Dochody z wpłat z tytułu akcyzy stanowią ważne źródło finansowania budżetu państwa i są wykorzystywane na różne cele, w tym na ochronę zdrowia, ochronę środowiska i rozwój infrastruktury transportowej.